آهنگ زیبای به خدا نه با صدای مارتیک + متن آهنگ (درخواستی :سارا)

دانلود این آهنگ

 

  گفتی که من از طایفه ی سنگ دلانم به خدا نه
یا عاشق این هستم و یا عاشق آنم به خدا نه
هر جا که تو رفتی و به هر کس که رسیدی
گفتی که من از قوم جدایی طلبانم به خدا نه
چون اهل سکوتم نه اهل هیاهو
تو تشنه ی تعریفی و من بسته دهانم
پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم
تقصیر ز من نیست دیوانه ی تو اهل سخن نیست
هر بار دلم خواست تا یکدله باشم
هر بار دلم خواست حرفی زده باشم
دیدم که همان لحظه ی گفتن نگرانم
تو تشنه ی تعریفی و من بسته دهانم
لحظه ی سوختنم سینه افروختنم
عاشقی آموختنم همه تقدیم تو باد
هی نگو حرف بزن یک جهان شعر و سخن
قصه های دل من همه تقدیم تو باد
شور و حال سازم گرمی آوازم
شعر عاشق سازم همه تقدیم تو باد